...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
ระเบียบ กฎหมาย พรบ. ต่างๆที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.. 2496)
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541

 
 

:: www.plalo.go.th ::

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4274- 2593 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจั
นทร์