การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

คำกล่าวปฏิญาณ

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศิลธรรมอันดี

 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมบริหาร
  ประมวลจริยธรรมสภา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
โครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยะรรม ประจำปี 2563
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส สกลนครใสสะอาด 2564
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
 
 

 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com