การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

คำกล่าวปฏิญาณ

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศิลธรรมอันดี


 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมบริหาร
  ประมวลจริยธรรมสภา