กลับหน้าหลัก

 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

 

     จดหมายข่าวประจำปี 2559

            ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2558 – ธันวาคม 2558 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2559 – มีนาคม 2559 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2559 – มิถุนายน 2559 
            ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2559 – กันยายน 2559 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2560

            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2559 – ธันวาคม 2559 
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2560 – มีนาคม 2560
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2560 – มิถุนายน 2560 
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2560 – กันยายน 2560 
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2561

            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2560 – ธันวาคม 2560
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2561 – มีนาคม 2561
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2561 – มิถุนายน 2561
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2561 – กันยายน 2561
 

   จดหมายข่าวประจำปี 2562

            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม  2561 – ธันวาคม 2561
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  ประจำเดือนมกราคม  2566 – มีนาคม 2562
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนเมษายน  2562 – มิถุนายน 2562
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม  2562 – กันยายน 2562