กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 14
พระราชบัญญัติเทศบาล 2596
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(ฉ.2)
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พ.ร.บ.ภาษีป้าย
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ฉ.2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561ฉ.3