เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
2
เมื่อวาน
42
เดือนนี้
748
เดือนที่แล้ว
1,458
ปีนี้
2,206
ปีที่แล้ว
7,114
 
กองส่งเสริมการเกษตร


ชื่อ นายปรีดา เจริญชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ชื่อ ว่าง
ตำแหน่ง หน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร


รายละเอียดองค์กร

กองส่งเสริมการเกษตร  ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในกองส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดนโยบายวางแผน การดำเนินงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
                   1. ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ระดับ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายส่งเสริมการเกษตร และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
                   1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ด้านวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธ์พืช ด้านป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี  ด้านส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้านบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                   1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธ์สัตว์ ด้านการเพาะพันธ์ การอนุบาลสัตว์ ด้านการป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
               1.3 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน  งานขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com