เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
21
เมื่อวาน
29
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
12,072
ปีที่แล้ว
7,114
 
กองส่งเสริมการเกษตร


ชื่อ นายปรีดา เจริญชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ชื่อ ว่าง
ตำแหน่ง หน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร


รายละเอียดองค์กร

กองส่งเสริมการเกษตร  ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในกองส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดนโยบายวางแผน การดำเนินงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
                   1. ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ระดับ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายส่งเสริมการเกษตร และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
                   1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ด้านวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธ์พืช ด้านป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี  ด้านส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้านบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                   1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธ์สัตว์ ด้านการเพาะพันธ์ การอนุบาลสัตว์ ด้านการป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
               1.3 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน  งานขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com