รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ไปบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ไปบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ไปบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

                ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ไปบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามราคากลาง ปริมาณงาน แผนผังและแบบแปลน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า อาร์เอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

     (นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 22/02/2566 16:13:25
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 85 คน


* ไม่มีภาพ *