รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 “กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาเพื่อลดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างทางการเมือง ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 11/09/2560 15:59:11
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 198 คน