รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) โดยได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินการตามโครงการฯ โดยเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการดังนี้
- สำนักปลัด ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ และการจัดทำแผน
- กองคลัง ให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
- กองช่าง ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แบบแปรนงานก่อสร้างต่างๆ
- กองสวัสดิการสังคม ให้บริการให้คำปรึกษาด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- กองการศึกษา ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
- ปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาและรักษาโรงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอวาริชภูมิ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
- สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
- เกษตรอำเภอวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอ ได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน
3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล หน่วยงานราชการอำเภอ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 18/09/2561 09:31:15
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 225 คน