รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมการลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในเขตตำบลปลาโหล
2. เพื่อให้ตลาด ร้านค้า ในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม
3. เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลและภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาชนเกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน

วันที่ลงข่าว : 28/12/2561 15:40:25
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 395 คน