รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ Social Media สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อหารายได้ให้ตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๓๒ คน นั้น ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 02/08/2562 13:48:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 388 คน