รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหลได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ภาคเอกชน และทุกส่วนราชการในพื้นที่ตำบลปลาโหล กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิเป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 13/01/2563 16:11:57
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 83 คน