| กลับหน้าหลัก | กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร |
 

 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2558
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2559
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2560
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2561
การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2561
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2562
การจัดทำควบคุมภายในปี 2562
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2562
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563
การจัดทำควบคุมภายในปี 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2563
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com