ข้อมูลต่าง ๆ

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงใจของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามแผน
เทศบัญญัติ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
งานกิจการสภา
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
 

คู่มือต่าง ๆ

 
การขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ