ข้อมูลเผยแพร่ของเทศบาลตำบลปลาโหล

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามแผน
เทศบัญญัติ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานของผู้สอบบัญชี
 
 
 

 

 

คู่มือและหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลปลาโหล

 
การขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
  คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง-ปรับปรุงใหม่
  คู่มือ-e-market-RFQ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
  คู่มือ-e-market-Thai-Auction-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
  คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
  คู่มือวิธีคัดเลือก
  คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง
  คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
  มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม