กลับหน้าหลัก

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 
 
 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด

กองช่าง

 กองคลัง

 กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

การควบคุมภายใน

สำนักปลัด

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 
 

 
 

กองช่าง

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 

 
 

กองคลัง

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 
 

 
 

กองการศึกษา

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 
 

 
 

กองสวัสดิการสังคม

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 
 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5
 
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.4
- แบบ ปค.5