การบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การควบคุมภายใน
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com