ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563

  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่่ 1
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่่ 2
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่สี่ ประจำปี 2562
  สำเนารายงานการประชุม สมัยที่สี่ ประจำปี 2562
  ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563

  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563
  สำเนารายงานการประชุม สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 คร้งที่ 1
  สำเนารายงานการประชุม สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 คร้งที่ 2
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563

  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่สอง ประจำปี 2563
  สำเนารายงานการประชุม สมัยที่สอง ประจำปี 2563
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563

  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2563

  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2563
  รายงานการประชุม สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุม สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563
  รายงานการประชุม สมัยที่สี่ ประจำปี 2563
 
 

 

 

 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com