ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก ประจำปี  2564

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
  ระเบียบวาระการประชุม
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี  2564
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี  2564

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1
  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  2564

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุม
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  2564

 
  ประกาศเรียกประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  ประกาศรับรองรายงาการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี  2564

 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุม
  ประกาศรับรองรายงาการประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 
 
 

 

 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com