ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
  ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2566
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  2566

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี  2566

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  2566

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศรับรองรายงานการประชุม
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566
 
 

 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์ E-mail : tambolplalo@hotmail.com
E-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th