ค้นหาเอกสาร
<< ย้อนกลับ

# ชื่อไฟล์ ชื่อหน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือลงเว็บ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ สำนักปลัด ที่ สน 54001/ 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:02:03
คำร้องเรื่องร้องทุกร้องเรียน สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:03:59
คำร้องทั่วไป สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:05:19
คำสั่งแบ่งงาน 35/2562 สำนักปลัดเทศบาล คำสั่งแบ่งงาน 35/2562 8 พฤศจิกายน 2560 27/11/2560 11:14:48
ใบลาป่วย สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:15:40
ใบลาพักผ่อน สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:16:26
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:17:40
โครงสร้างเทศบาล สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2563 27/11/2560 11:18:33
ระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ สำนักปลัด วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 10/11/2563 12:59:26
10  คำสั่งแบ่งงาน 1/2564 สำนักปลัดเทศบาล 1/2564 4 มกราคม 2564 02/02/2564 15:21:14
11  คำสั่งแบ่งงาน 56/2563 เทศบาลตำบลปลาโหล 56/2563 6 กุมกาพันธ์ 2563 10/02/2564 11:51:59