ค้นหาเอกสาร
<< ย้อนกลับ

# ชื่อไฟล์ ชื่อหน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือลงเว็บ ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 สายข้างบ้านนางสมร วงค์ประทุม - ทางออกประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลปลาโหล แบบ ปร.5 27 กุมภาพันธ์ 2560 01/03/2560 09:06:43
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 สายหน้าบ้านนาง เทศบาลตำบลปลาโหล ปร.5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 01/03/2560 09:27:48
แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ สำนักปลัด ที่ สน 54001/ 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:02:03
คำร้องเรื่องร้องทุกร้องเรียน สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:03:59
คำร้องทั่วไป สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:05:19
ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง ไม่ไม่ 8 พฤศจิกายน 2560 27/11/2560 11:14:48
ใบลาป่วย สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:15:40
ใบลาพักผ่อน สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:16:26
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:17:40
10  ลาบวช สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2560 27/11/2560 11:18:33