เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
     
boss
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

คำกล่าวปฏิญาณ

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศิลธรรมอันดี

 
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริตโปร่งใส ตำบลปลาโหลใสสะอาด 2565
  ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
  การกำหนดให้บุคลากรของหน่วยงาน ประเมินให้คะแนนการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปี 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com