กลับหน้าหลัก

 

ITA เทศบาลตำบลปลาโหล

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย