กลับหน้าหลัก

 

ITA เทศบาลตำบลปลาโหล

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2561

 คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2562

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ผลคะแนน ITA ปี 2561