| กลับหน้า ITA | 

 

ITA เทศบาลตำบลปลาโหล

 ผลคะแนน ITA ปี 2561
 ผลคะแนน ITA ปี 2562
 ผลคะแนน ITA ปี 2563
 ผลคะแนน ITA ปี 2564
 

 
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
  การเข้าตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
 

 
  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พ.ศ. 2565
 

 
  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พ.ศ. 2565
 

 
 

อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com