รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ได้มีดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง สิ้นสุดโครงการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
วันที่ลงข่าว : 10/11/2563 15:43:52
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 85 คน