รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1713 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 963 คน รับเงินสดเป็นเงิน 577,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 545 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 381,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 186 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 148,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,127,100 บาท
วันที่ลงข่าว : 10/11/2563 15:50:19
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 61 คน