รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย

ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมโครงการมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ประกอบด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล และบริโภคอาคารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการร้านค้า/ร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร เข้าอบรม จำนวน 200 คน

วันที่ลงข่าว : 23/02/2564 11:22:12
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 1 คน


* ไม่มีภาพ *