รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกเห็ดขอนขาว) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกเห็ดขอนขาว) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน แลุะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในพื้นที่หมูู่ที่ 2 บ้านงิ้ว จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในการนี้นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว

วันที่ลงข่าว : 29/03/2564 15:48:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 14 คน