รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 และ หมูที่ 15 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ และหมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ลงข่าว : 29/03/2564 15:58:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 16 คน