รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

         ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

          สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้แจ้งเทศบาลตำบลปลาโหลทราบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 จึงขอปิดประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

          


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 09/03/2565 15:59:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 52 คน


* ไม่มีภาพ *