รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

 

 
 


      ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง  การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

-----------------------------------

                       ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ๓  อัตรา 

                        อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการ พ.ศ.๒๕๖) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และหนังสือจังหวัดสกลนคร   ที่  สน  ๐๐๒๓.๒/๒๐๘๒๑  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

                       ๑. ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

๑.๑.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)           จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)    จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

          จำนวน  ๑ อัตรา

                       ๒. คุณสมบัติการรับโอน

                              ​​พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

                       ๓. เอกสารประกอบการรับโอน

                            ๓.๑  คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอน

                            ๓.๒ สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล

                            ๓.๓  เอกสาร  หลักฐานอื่นๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา ฯลฯ

                     ๔. การยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน

ให้ต้นสังกัดของผู้ขอโอน  ดำเนินการสอบถามและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  และหากพ้นกำหนดดังกล่าว   เทศบาลตำบลปลาโหล   จะถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑   ต่อไป

 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

                                                              (นายดำเนิน  สอนไชยา)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 

 

 


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 24/03/2565 10:21:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 153 คน