รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความอาลัยตลอดจนความจงรักภักดีอันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2) เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3) เพื่อสร้างพลังในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา มีความรู้ และ มีความสามารถ ในการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 80 คน

วันที่ลงข่าว : 29/06/2560 15:30:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 164 คน