รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา
          2. เพื่อเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ให้คงอยู่สืบไป
          3. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
           ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
          ผู้เข้าอบรมในครั้งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ลงข่าว : 04/07/2560 15:52:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 206 คน