รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมาย คือคนพิการ ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ครัวเรือน รายนางสมพิศ คนเพียร บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย
2. เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของคนพิการ
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

วันที่ลงข่าว : 11/04/2561 11:22:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 141 คน