รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อใ้ห้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 14/08/2561 14:25:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 188 คน