รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68 คน โดยมัวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงมะเร็งเต้านมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สตรีอายุ 30-60 และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
3. สตรีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

วันที่ลงข่าว : 07/09/2561 16:14:52
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 139 คน