รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 รรม ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการของเท่ศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของ ชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 10/09/2561 16:19:13
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 185 คน