รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สุงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สุงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ลงข่าว : 14/11/2561 16:33:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 427 คน