รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

วันที่ 28 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 10 บ้านปลาโหลน้อย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปลาโหลน้อย
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 29/01/2562 11:40:48
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 119 คน