รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลปลาโหลประจำปีการศึกษา 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์สำคัญที่่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตนเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และให้เด็กมีความมุนานะพยายามจะได้เป็นพลังต่อไปในอนาคต

วันที่ลงข่าว : 14/03/2562 15:05:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 402 คน