รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอยางเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ในการนี้ นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 22/04/2562 16:04:19
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 211 คน