รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนด้านการให้บริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมประสานหน่วยงานราชการอำเภอมาออกให้บริการด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชานในเขตการให้บริการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และพร้อมนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล และได้กำหนดให้เทศบาล มีการจัดกิจกรรมซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้บูรณาการ จัดกิจกรรม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อจัดหน่วยงานของเทศบาลออกให้บริการประชาชนในเขตบริการ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และประสานส่วนราชการอำเภอมาร่วมให้บริการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและการดำเนินงานปีงบประมาณปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
4. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานราชการได้ทราบถึงวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

วันที่ลงข่าว : 24/04/2562 16:52:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 186 คน