รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16, 21-25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล / โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี /โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเรียนรู้การปลูกผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษในแบบฉบับเกษตรพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ศึกษาชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 /ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ/ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสนามไชย /ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลตาชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง/เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณสถาน ณ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วันที่ลงข่าว : 29/05/2562 14:41:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 223 คน