รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล) ในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน กลุ่มสตรี ผู้ประสบปัญหาการว่างงาน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว

วันที่ลงข่าว : 17/08/2559 15:57:53
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 229 คน