รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลปลาโหลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรตามมติคณะรัฐมนตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงา

วันที่ลงข่าว : 15/08/2562 14:33:54
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 87 คน


* ไม่มีภาพ *