รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองของเทศ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินและบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 11/09/2562 11:21:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 368 คน