รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยจัดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และทัศนะศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีจำกัด บ้านโคกสะอาด ตำบล อุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ลงข่าว : 25/08/2559 16:09:26
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 221 คน