รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

                       ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

 

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนะน่ารองนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

๑.๒ แนะน่าข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๘, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

มติที่ประซม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

มติที่ประซม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

 

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

 

๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ชอง เทศบาลตำบลปลาโหล

ระเบียบวาระที่ ๖

กระทู้ถาม

 

 


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 27/11/2562 14:59:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 91 คน


* ไม่มีภาพ *