รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาขนในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้าใจหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็น รูปธรรมต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู่้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 100 คน

วันที่ลงข่าว : 19/09/2559 16:13:02
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 220 คน