รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะ และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 3, 4 - 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาขยะและส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะให้ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรด้านการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความเข้าใจในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กรกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการ
5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

วันที่ลงข่าว : 27/03/2563 16:03:10
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 64 คน