รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,732 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1024 คน เป็นเงิน 614,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 509คน เป็นเงิน 356,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน เป็นเงิน 21,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,100 บาท

วันที่ลงข่าว : 13/04/2563 11:50:17
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 19 คน