ข้อมูลเผยแพร่ของเทศบาลตำบลปลาโหล

 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
งานกิจการสภา
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมอบอำนาจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานผลการติดตามแผน
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ข้อมูลประชากรตำบลปลาโหล
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
  ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)
 
 
 

 

 

คู่มือและหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลปลาโหล

 
การขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
  มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการการยืมทรัพย์สิน
 

 

 


 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214

ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th