เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>

คำกล่าวปฏิญาณ

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศิลธรรมอันดี

 
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริตโปร่งใส ตำบลปลาโหลใสสะอาด
  ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
  การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  การกำหนดให้บุคลากรของหน่วยงาน ประเมินให้คะแนนการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
คู่มือประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเของเทศบาลตำบลปลาโหล
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลปลาโหลใสสะอาด 2567"
แบบรายงาน"สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลปลาโหลใสสะอาด 2567"
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 
 
 

 

 
 

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th